15 มีนาคม 2555

แนวทางด้านข้อมูลของ สนย.ปี2555

แนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาคุณภาพฐานข้อมูลการบริการผู้ป่วยนอก การบริการสร้างเสริมสุขภาพ  และป้องกันโรครายบุคคล ในรูปแบบ 21 แฟ้มมาตรฐาน  ปีงบประมาณ  2555 สำนักโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลักระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
แนวทางการตรวจสอบคุณภาพฐานข้อมูลฯ ปีงบประมาณ  2555  การตรวจสอบคุณภาพฐานข้อมูล ปี 2555  ได้กำหนดไว้  3 ส่วน
 ส่วนที่ 1    ตรวจสอบเชิงปริมาณ ประกอบด้วย -ตรวจสอบโครงสร้างฯ ตามที่กำหนด -ตรวจสอบรหัส ว่าถูกต้องตามที่กำหนดหรือไม่ -ตรวจสอบความเชื่อมโยงเบื้องต้น
ส่วนที่ 2  ตรวจสอบเชิงความสัมพันธ์ของแต่ละแฟ้ม เพื่อการออกรายงาน ประกอบด้วย -ตรวจสอบความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ในแต่ละแฟ้มที่เกี่ยวข้อง -ตรวจสอบตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการออกรายงาน
ส่วนที่  3  ลงพื้นที่โดยการสุ่ม เพื่อตรวจสอบ ให้คำแนะนำในการบันทึก/จัดเก็บข้อมูลฯ ร่วมกับกรม
ส่วนที่ 4   จัดทำเว็บไซต์ให้กับจังหวัดสำหรับติดตามในส่วนที่มีข้อมูลผิดพลาดสูง  เพื่อช่วยในการบริการจัดการแก้ไขปัญหาการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง ที่ 164.115.5.62/ccreport/
ด้านคุณภาพฐานข้อมูล    
1.1  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และแนวทางการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลฯ ปีงบประมาณ 2555 ร่วมกับ สปสช. ประมาณเดือนธันวาคม -มกราคม
1.2  จัดอบรมครู ก  โดยให้จังหวัดคัดเลือกผู้เหมาะสมส่งเข้าอบรม จังหวัดละ 2 คน เพื่อทำหน้าที่ให้ความรู้ในการให้รหัสโรคฯ ในระดับจังหวัดต่อไป ประมาณเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๕๕     
1.3   สนับสนุนและผลักดันให้ทุกจังหวัดสอบวัดความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับปฐมภูมิทุกคน เพื่อจะได้จัดกลุ่มจัดอบรมได้ตรงตามความต้องการ จะดำเนินการสำรวจและทำทะเบียนไว้
แฟ้มข้อมูลที่เพิ่มใหม่ในปีงบประมาณ 2555
กระทรวงสาธารณสุข  ได้ประกาศให้มีการจัดเก็บฐานข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จาก 18 แฟ้มมาตรฐาน เป็น 21 แฟ้มมาตรฐาน โดยเพิ่มแฟ้มข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองโรคเรื้อรัง  ได้แก่  เบาหวาน  และความดันโลหิต จำนวน  3  แฟ้ม ได้แก่
                1)  NCDSCREEN         
                2)  CHRONICFU
                3) LABFU
1.   NCDSCREEN (หน้า 27)
          -ข้อมูลการให้บริการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  สำหรับผู้ที่มารับบริการ และ  ประวัติการได้รับบริการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในกลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งในรพ.และสถานบริการระดับปฐมภูมิ ทั้งในและนอกสถานพยาบาล ทั้งที่อาศัยในเขตและนอกเขตรับผิดชอบ 
        -ข้อมูลที่สถานพยาบาลอื่นให้บริการกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความครอบคลุม
กรณีโรงพยาบาล     เขตรับผิดชอบ หมายถึง ตำบลที่ตั้งของโรงพยาบาล หรือ พื้นที่รับผิดชอบในส่วนของบริการระดับปฐมภูมิ
ลักษณะแฟ้ม   เป็นแฟ้มบริการ  กำหนดให้ทำการคัดกรองปีละ 1 ครั้ง  และจัดส่งข้อมูลทุกครั้งที่มีการคัดกรอง
2.   CHRONICFU (หน้า 29)
       ข้อมูลการตรวจติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)  ที่ได้รับการตรวจติดตามโดยโรงพยาบาลหรือสถานบริการระดับปฐมภูมิทุกคน ทั้งที่อาศัยในเขตและนอกเขตรับผิดชอบ
ข้อมูลการตรวจภาวะแทรกซ้อน เป็นการตรวจร่างกาย ได้แก่ การตรวจเท้า ตา หากพบภาวะแทรกซ้อนให้บันทึกในแฟ้ม DIAG_OPD ในส่วนของการวินิจฉัย  complication
ลักษณะแฟ้ม เป็นแฟ้มบริการ  จัดเก็บ/บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่ให้บริการ  เพื่อติดตามผลการรักษา และส่งข้อมูลให้จังหวัดและส่วนกลางในรอบของเดือนนั้น ๆ
3.  แฟ้ม LABFU ( หน้า 31)
          ข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยโรคเรื้อรับ (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)  ที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดย รพ. และสถานบริการระดับปฐมภูมิทุกคน ทั้งที่อาศัยในเขตและนอกเขตรับผิดชอบ
กรณีโรงพยาบาล   เขตรับผิดชอบ หมายถึง ตำบลที่ตั้งของโรงพยาบาล หรือพื้นที่รับผิดชอบในส่วนของบริการระดับปฐมภูมิ
ลักษณะแฟ้ม เป็นแฟ้มบริการ  จัดเก็บ/บันทึกข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกครั้ง และส่งข้อมูลให้จังหวัดและส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้น ๆ
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
1.  ใช้ในการบริหารงาน กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานด้านสุขภาพ
      ในระดับประเทศ จังหวัด อำเภอ ตำบล
 2.  ใช้ในตัดสินใจด้านนโยบายสุขภาพ
 3.  ใช้ในการประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิ หรือชุมชน
 4.  เพื่อลดการรายงานของสถานบริการโดยใช้ข้อมูลที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์แทน 
             ปัจจุบัน  ได้ประมวลสำหรับใช้ในการรายงานการให้บริการวัคซีน, กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ,สำนักทันตสาธารณสุข,สำนักโภชนาการ, กรมควบคุมโรค, กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นต้น
5.  จัดทำชุดข้อมูล (Data Set Report) ที่ได้จากฐานข้อมูล 21 แฟ้มร่วมกับกรม และหน่วยงานที่กี่ยวข้อง สำหรับใช้ประโยชน์   โดยใช้ข้อมูลจาก สนย. แทนจังหวัด เพื่อลดภาระการรายลง
6.  ใช้รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำคัญระดับจังหวัด/กรม/กระทรวง  ปีงบประมาณ 2555   ตัวอย่าง  เช่น.....
                                6.1  ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน  โดยการตรวจเลือด (Fasting Capillary Blood Glucose หรือ Fasting Plasma Glucose) ได้จากแฟ้ม NCDSCREEN + PERSON + LABFU
                                6.2  ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิต ได้จากแฟ้ม NCDSCREEN + PERSON
                                6.3  ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองโดยการเจาะเลือด  แล้วพบว่ามีภาวะ Pre-DM ได้จากแฟ้ม NCDSCREEN + PERSON + LABFU + DIAG
                                6.4  ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองโดยการเจาะเลือด  แล้วพบว่ามีภาวะ DM ได้จากแฟ้ม NCDSCREEN + PERSON + LABFU + DIAG
6.5 ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองโดยการเจาะเลือด  แล้วพบว่ามีภาวะ Pre-HT ได้จากแฟ้ม NCDSCREEN + PERSON + DIAG
                                6.6 ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองโดยการเจาะเลือด  แล้วพบว่ามีภาวะ HT ได้จากแฟ้ม NCDSCREEN + PERSON + DIAG
                                6.7  ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปที่มีภาวะ Pre-DM หรือ DM ที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองแล้วพบว่ามีความเสี่ยง ได้จากแฟ้ม NCDSCREEN + PERSON
                                6.8 ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปที่มีภาวะ Pre-HT หรือ HT ที่ได้รับการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองแล้วพบว่ามีความเสี่ยง ได้จากแฟ้ม NCDSCREEN + PERSON
6.9  ร้อยละของเด็ก 0 – 5 ปี ที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง  สูงกว่าเกณฑ์รวมกัน  ได้จากแฟ้ม NUTRITION + PERSON
                                6.10  ร้อยละของเด็ก 0 – 5 ปี ที่มีรูปร่างสมส่วน ได้จากแฟ้ม NUTRITION + PERSON
                                6.11 ร้อยละของเด็ก 0 – 5 ปี ที่มีน้ำหนักตามเกณฑ์ ได้จากแฟ้ม NUTRITION + PERSON
                                6.12 ร้อยละของเด็ก 6 – 18 ปี ที่มีส่วนสูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง สูงกว่าเกณฑ์รวมกัน ได้จากแฟ้ม NUTRITION + PERSON
                                6.13  ร้อยละของเด็ก 6 – 18 ปี ที่มีรูปร่างสมส่วน ได้จากแฟ้ม NUTRITION + PERSON
                                6.14  ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มีกาวะอ้วน ได้จากแฟ้ม NUTRITION + PERSON
5.15 ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป มีกาวะอ้วน (น้ำหนักเทียบกับส่วนสูงหรือค่า BMI) ได้จากแฟ้ม NUTRITION + PERSON
                5.16 ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป มีกาวะอ้วนลงพุง ได้จากแฟ้ม NUTRITION + PERSON
                5.17 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักเทียบกับส่วนสูง ได้จากแฟ้ม NUTRITION + PERSON
                5.18 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักเทียบกับส่วนสูง ได้จากแฟ้ม NUTRITION + PERSON
                5.19 ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการวัดรอบเอว ได้จากแฟ้ม  NCDSCREEN + PERSON
                5.20  ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจครรภ์ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ได้จากแฟ้ม ANC + PERSON
6.21 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์  ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า 12  สัปดาห์ ได้จากแฟ้ม ANC + PERSON
                6.22 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ในสถานบริการสาธารณสุข  ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และได้รับคำแนะนำทางทันตสุขภาพ ได้จากแฟ้ม ANC + MCH + PERSON
                6.23 อัตราการตั้งครรภ์ของหญิงอายุ 15 – 19  ปี ได้จากแฟ้ม ANC + PERSON
                6.24 อัตราคุมกำเนิดของหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ 15 – 49 ปี ที่อยู่กินกับสามี  ได้จากแฟ้ม FP + WOMEN + PERSON
                6.25  การออกรายงานตาม Dataset  Report สำหรับกรม กอง และหน่วยงานภายในหรือภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
                6.26  ร้อยละของเด็กอายุครบ 1  ปี  ที่ได้รับวัคซีน  MMR ในไตรมาสที่รายงาน
                6.27   ร้อยละของเด็กอายุครบ 2  ปี  ที่ได้รับวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่ 2 ในไตรมาสที่รายงาน
1.  เร่งรัดให้มีการบันทึกข้อมูลการบริการผู้ป่วยนอก การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ครบทุกบริการ ตามมาตรฐานที่กำหนดในโครงสร้างฯ ให้ครอบคลุมสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับและทุกแห่ง
 2.  วัดความรู้ผู้ให้บริการระดับปฐมภูมิ เพื่อจะได้จัดกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมได้ถูกต้องตรงตามที่ต้องการ
 3.  จัดทำแผนและฝึกอบรมผู้ให้บริการระดับปฐมภูมิทุกคนให้มีความรู้ และสามารถวินิจฉัยรหัสโรคและให้รหัสโรคได้ถูกต้องตาม ICD-10-TM
ข้อมูลการบริการผู้ป่วยนอก การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประชาชนทุกคนมสุขภาพดี

สรุปจากที่มาไฟล์ ppt นำเสนอแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาคุณภาพฐานข้อมูลการบริการผู้ป่วยนอก การบริการสร้างเสริมสุขภาพ  และป้องกันโรครายบุคคล ในรูปแบบ 21 แฟ้มมาตรฐาน  ปีงบประมาณ  2555 สำนักโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลักระทรวงสาธารณสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น