22 มีนาคม 2556

การใช้คำสั่ง Case...When

ตัวอย่าง SQL ในการใช้คำสั้ง Case...When
==================

SELECT ncd_person_ncd_screen.pid
,CASE person.prename
WHEN 001 THEN 'ด.ช.'
WHEN 002 THEN 'ด.ญ.'
WHEN 003 THEN 'นาย'
WHEN 004 THEN 'น.ส.'
WHEN 005 THEN 'นาง'
ELSE 'Unknown'
END AS หน้านาม
,person.fname
,person.lname
,YEAR( FROM_DAYS( DATEDIFF( NOW( ) ,person.birth ) ) ) AS 'อายุ(ปี)'
,ncd_person_ncd_screen.waist AS 'รอบเอว'
,CASE
WHEN ncd_person_ncd_screen.waist > 90 AND person.sex = '1' THEN 'เอวเกิน'
WHEN ncd_person_ncd_screen.waist > 80 AND person.sex = '2' THEN 'เอวเกิน'
ELSE 'ปกติ'
END AS 'แปรผลรอบเอว'
,IF(person.dischargetype = '1','เสียชีวิต','-') AS 'สถานะชีพ'
FROM ncd_person_ncd_screen
INNER JOIN person ON ncd_person_ncd_screen.pid = person.pid AND ncd_person_ncd_screen.pcucode = person.pcucodeperson
ORDER BY person.pid;
============================
นำไปศึกษากันครับ

การบันทึกรหัสการวินิจฉัยโรคแบบง่ายๆ

มาทำแผลตัดไหม
 เรื่องเจ็บปากปวดฟัน
 Case refer
 ผื่นคัน ตุ่ม วงแดง

25 ธันวาคม 2555

บทที่ 1 การเริ่มใช้งาน iReport

บทที่ 1 การเริ่มต้นเขียน iReport
1.เปิดโปรแกรม iReport
2.ไปที่ File > New > เลือกกระดาษเปล่าแบบตั้งหรือแบบนอน ตามรายงานที่จะสร้าง
3.เลือกกระดาษแนวนอน4.จะได้ภาพที่เห็น ซึ่งเราจะมาเริ่มขั้นตอนต่อไป


5.นำ SQL มาใส่ในช่องที่มีรูปฐานข้อมูลตามภาพ