22 มีนาคม 2556

การใช้คำสั่ง Case...When

ตัวอย่าง SQL ในการใช้คำสั้ง Case...When
==================

SELECT ncd_person_ncd_screen.pid
,CASE person.prename
WHEN 001 THEN 'ด.ช.'
WHEN 002 THEN 'ด.ญ.'
WHEN 003 THEN 'นาย'
WHEN 004 THEN 'น.ส.'
WHEN 005 THEN 'นาง'
ELSE 'Unknown'
END AS หน้านาม
,person.fname
,person.lname
,YEAR( FROM_DAYS( DATEDIFF( NOW( ) ,person.birth ) ) ) AS 'อายุ(ปี)'
,ncd_person_ncd_screen.waist AS 'รอบเอว'
,CASE
WHEN ncd_person_ncd_screen.waist > 90 AND person.sex = '1' THEN 'เอวเกิน'
WHEN ncd_person_ncd_screen.waist > 80 AND person.sex = '2' THEN 'เอวเกิน'
ELSE 'ปกติ'
END AS 'แปรผลรอบเอว'
,IF(person.dischargetype = '1','เสียชีวิต','-') AS 'สถานะชีพ'
FROM ncd_person_ncd_screen
INNER JOIN person ON ncd_person_ncd_screen.pid = person.pid AND ncd_person_ncd_screen.pcucode = person.pcucodeperson
ORDER BY person.pid;
============================
นำไปศึกษากันครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น